• De vrijwilligers van de voetselbank

    Matthijs Bremer

Voedselbank Baarn loopt leeg

BAARN Volgens verschillende media is het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank landelijk met 8% gestegen. De stijging van het aan aantal gezinnen dat gebruik maakt van de voedselbank zou het sterkst toenemen onder alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen. De Baarnsche Courant vroeg zich af of deze trend ook in Baarn te zien is.

Volgens de coördinator van voedselbank Gooi en Omstreken is deze stijging te wijten aan de stijging in de vaste lasten. Hoewel de inkomsten van de armste mensen wel iets stijgen, blijkt het onvoldoende om de stijging van de gasprijs en de verhoging van de BTW te compenseren.

Toch is er in zijn regio geen stijging van het aantal cliënten te zien. In het Gooi is het aantal cliënten dat door de voedselbank gediend wordt vrijwel stabiel gebleven. In Baarn is er zelfs een daling van het aantal cliënten. Een half jaar geleden maakten er in Baarn nog eenenvijftig mensen gebruik van de voedselbank. Op dit moment zijn dat er nog maar vijfendertig. Ook de verdeling van de cliënten is atypisch. Zo is het aantal ouderen dat gebruik maakt van voedselbanken in Baarn zelfs met 50 procent gedaald.

De coördinator denkt dat de stijging vooral een probleem van de grote steden is. Hoewel ook in het Gooi echte armoede bestaat, lijken de minderbedeelden in deze regio bovengemiddeld van de goede economie te profiteren.

DE PAKKETTEN In tegenstelling tot de meeste voedselbanken in Nederland hebben de filialen in het Gooi dan ook geen problemen met het vullen van de voedselpakketten. Volgens een van de vrijwilligers Caroline Martens lukt het ook goed om de pakketten met voldoende groente en fluit te vullen.

VRIJWILLIGERS Er is volgens de coördinator echter wel een ander probleem dat direct aan de goede economie te wijten is. Omdat de economie in Nederland floreert en steeds meer werklozen een baan vinden, melden zich minder vrijwilligers bij de filialen. Dit probleem wordt onderschreven door mevrouw Martens. Volgens haar is er vooral een tekort aan vrijwilligers die kunnen sjouwen. Hiervoor zijn vooral fysiek sterke mensen nodig.

Of deze stagnatie dan wel daling voorlopig de norm blijft is nog onduidelijk. Volgens de Coördinator geven de vrijwilligers echter wel aan dat het de laatste weken snel drukker lijkt te worden. Hiervan zijn helaas nog geen cijfers beschikbaar. Hierdoor gaat de Gooische Coördinator uit van de berichten die hij van zijn vrijwilligers krijgt. Of deze klachten ook uit Baarn komen is volgens hem niet duidelijk. Volgens mevrouw Martens moeten we in ieder geval nog geen sterke conclusies uit de daling van het aantal cliënten trekken.

Omdat er in Baarn niet zo veel pakketten worden uitgegeven schommelt het aantal gezinnen dat voedselpakketten krijgt eigenlijk altijd. Een verschil van ongeveer een derde is hierdoor niet ongebruikelijk. Het kan zomaar zo zijn dat er binnenkort weer meer dan vijftig mensen voedselpakketten krijgen.