• Caspar Huurdeman Baarn

Dreigende kaalslag door reconstructie Laanplein

BAARN De reconstructie van het Laanplein dreigt met een kaalslag gepaard te gaan. Maar liefst achttien tientallen jaren oude platanen, op een totaal van 32 exemplaren, staan op de nominatie omgezaagd te worden. De kap druist in tegen de uitgangspunten van het Bomenbeleidsplan. Ingediende bezwaren zijn door het college van burgemeester & wethouders, gesterkt door een ( niet bindend) advies niet-ontvankelijk verklaard.

Een van de bezwaarmakers is Peter ten Hengel. De Baarnaar maakt gebruik van het Laanplein. Echter hij woont niet aan het parkeerterrein en wordt om die reden niet als belanghebbende beschouwt. Uit zijn briefwisseling met groenwethouder Mariska de Koning heeft ten Hengel geconcludeerd als gebruiker van het plein, evenals andere Baarnse inwoners, wel belanghebbende te zijn. In haar schriftelijke reactie stelt De Koning zich in het standpunt van ten Hengel ingeleefd te hebben. Maar wettelijk gezien is de reclamant geen belanghebbende.

Naar het oordeel van ten Hengel is de kap van de gezonde platanen onnodig, een aanval op de groen structuur en een onverantwoorde kaalslag op het parkeerterrein. De dorpsgenoot is bereid zijn standpunt mondeling toe te lichten, hetgeen volgens hem tot een heroverweging van het collegestandpunt kan leiden. Het parkeerterrein gaat gereconstrueerd worden. De huidige parkeerplekken zijn te klein, worden vergroot. Het Laanplein krijgt een groen karakter met doorsteekjes naar de nieuwbouw op de Kooij-hoek. Het geheel krijgt een mooie uitstraling.