• Grutto op een paaltje

    Rienk Kuiper

Weidevogels in het Eemland

04-02-2019, 15:06 | Lezersnieuws | Rienk

Waterschapspartij Water Natuurlijk is blij met het succesvolle agrarische weidevogelbeheer in Eemland. Dit is een voorbeeld dat elders navolging verdient. Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om ook waterdoelen te bereiken.

 

Landelijk achteruitgang boerenlandvogels

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

De afname is recentelijk afgevlakt, maar nog allerminst omgebogen in een herstel, ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer. In de plaats van grote aantallen en een grote diversiteit aan boerenlandvogels zijn het tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen. De aantallen ganzen in de winter zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen, en daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ontwikkeld. De verschillende soorten ganzen worden evenwel niet tot de kenmerkende boerenlandvogels gerekend, omdat deze soorten in de broedtijd ook veel in andere terreintypen voorkomen.

 

In Eemland wél succesvol agrarisch natuurbeheer

In de Eempolder bij Eemnes ligt het weidevogelreservaat Eemland. Het waterschap werkt hier samen met andere organisaties aan het behoud van de kwetsbare natuur. Verschillende weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit hebben hier hun leef- en broedgebied.

 

Landbouw mét natuur

Water Natuurlijk kiest voor landbouw mét de natuur en voor natuur mét de landbouw.

Wij willen graag met de agrariërs in ons gebied samenwerken. We willen dat het waterschap regionale agrarische samenwerkingsverbanden gaat stimuleren en deze gaat inzetten om ook waterdoelen te bereiken. Dit willen we bijvoorbeeld doen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en met Europees geld van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.